Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Empol Energia Sp. z o.o. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Empol Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, ul. Fabryczna 1, 38-300 Gorlice, nr KRS 0000519767, NIP 7382146805, REGON 123182106, https://empolenergia.pl
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu na wybrany z poniższych sposobów:
  • mailowo na adres odo@ooeenergia.pl
  • pisemnie na adres Empol Energia Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 38-300 Gorlice
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z Empol Energia Sp. z o.o., której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – przez okres obowiązywania umowy,
  • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w związku z zawarciem, realizacją umowy i prowadzeniem bieżącej komunikacji z reprezentantami osób prawnych lub osobami kontaktowymi,
  • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności prawa energetycznego, przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów,
  • ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń – przez okres przedawnień roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych poprzez poprawienie nieprawidłowych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych jeżeli:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • sprzeciwia się Pani/Pan przetwarzaniu danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   • wycofa Pani/Pan zgodę na, której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku:
   • kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
   • przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem a sprzeciwia się Pani/Pan usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • kiedy Spółka nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, jeżeli Spółka przetwarza Pani/Pana dane na podstawie jej prawnie uzasadnionego interesu. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa, Spółka zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych poprzez złożenie wniosku o udostępnienie lub przesłanie danych do innego administratora swoich danych pod warunkiem, gdy przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody osoby lub zawartej umowy.
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
  • upoważnieni pracownicy administratora;
  • podmioty świadczące usługi IT, prawne, doradcze, audytowe na rzecz administratora;
  • podmioty uprawnione przez przepisy prawa np. Policja, Sąd, Prokuratura, Urząd Regulacji Energetyki.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy ze spółką i jej realizacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.