12 lipiec 2022 r. - Informacja o zmianie cen ciepła

W związku ze zmianą taryfy dla ciepła Wytwórcy – Elektrociepłowni Gorlice Sp. z o.o. z dniem 1 sierpnia 2022 r. zmianie ulegają ceny za energię cieplną, nośnik ciepła oraz opłata za zamówioną moc cieplną.

Informacja dla odbiorców.

11 lipiec 2022 r. - Informacja o przedłużeniu okresu obowiązywania taryfy dla dystrybucji oraz obrotu w zakresie grup taryfowych G

Decyzją Prezesa URE znak OKR.4211.11.2022.RF z dnia 7 lipca 2022 r. przedłużono okres obowiązywania taryfy dla dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G do dnia 31.12.2022 r.

Decyzja Prezesa URE.

19 maj 2022 r. - Informacja o zmianie taryfy (cennika standardowego) energii elektrycznej w zakresie obrotu dla Odbiorców z grup taryfowych B i C

Zarząd EMPOL ENERGIA Sp. z o.o w dniu 19 maja 2022 r. podjął Uchwałę o zatwierdzeniu nowej taryfy (cennika standardowego) dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych B i C. Nowe stawki opłat obowiązywać będą Odbiorców energii energii elektrycznej  od dnia 1 czerwca 2022 r.

Taryfa dla energii elektrycznej w obrocie dla grup taryfowych B i C – obowiązująca od dnia 1 czerwca 2022 r.

19 maj 2022 r. - Informacja o zmianie taryfy dla energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego

Zarząd EMPOL ENERGIA Sp. z o.o w dniu 19 maja 2022 r. podjął Uchwałę o zatwierdzeniu nowej taryfy dla energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego. Nowe stawki opłat obowiązywać będą Odbiorców energii energii elektrycznej w zakresie sprzedaży rezerwowej od dnia 1 czerwca 2022 r.

Taryfa dla energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego – obowiązująca od dnia 1 czerwca 2022 r.

16 marzec 2022 r. - Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G

W dniu 10 marca 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak OKR.4211.3.2022.RF zatwierdził zmianę taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców taryfowych G.

Zmiana taryfy wynika ze zmiany stawek opłat dystrybucyjnych Tauron Dystrybucja S.A. która nastąpiła od dnia 1 stycznia 2022 r. oraz ze zmiany stawek opłaty kogeneracyjnej, OZE i opłaty mocowej.

Nowe stawki opłat obowiązywać będą odbiorców od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Decyzja o zmianie taryfy wraz z tekstem taryfy.

21 styczeń 2022 r. - Rządowa Tarcza Antyinflacyjna - informacja dla Odbiorców

W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej zostały wprowadzone następujące zmiany, mające na celu powstrzymanie wzrostu inflacji:

Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. zwolniono z podatku akcyzowego energię elektryczną zużywaną na potrzeby gospodarstw domowych (grupa taryfowa G).
Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. obniżono podatek akcyzowy dla pozostałych Odbiorców z 5 zł/MWh do 4,60 zł/MWh.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. obniżono stawkę VAT na dostawę energii elektrycznej z 23% do 5%.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. obniżono stawkę VAT na dostawę energii cieplnej z 23% do 8%.
Od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. obniżono stawkę VAT na dostawę energii cieplnej z 23% do 5%.

Powyższe zmiany zostaną automatycznie uwzględnione przez przedsiębiorstwo energetyczne w rozliczeniach z Odbiorcami.

Podstawa prawna:
Art. 163d i Art. 164a ust. 3 Ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2350).
Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 196).

Ulotka informacyjna

3 styczeń 2022 r. - Informacja o zmianie stawki opłaty kogeneracyjnej, opłaty OZE oraz opłaty mocowej od dnia 1 stycznia 2022 r.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegają stawki opłaty kogeneracyjnej, opłaty OZE oraz opłaty mocowej.

Stawka opłaty kogeneracyjnej wzrasta z 0,00 zł/MWh do 4,06 zł/MWh (podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022, Dz. U. z 2021 r. poz. 2185)

Stawka opłaty OZE maleje z 2,2 zł/MWh do 0,9 zł/MWh (Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 66/2021 w sprawie wysokości opłaty OZE na rok kalendarzowy 2022 z dnia 29 listopada 2021 r.)

Stawki opłaty mocowej kształtować się będą następująco:
1) 2,37 zł na miesiąc w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej – wzrost z 1,87 zł
2) 5,68 zł na miesiąc w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, zużywających rocznie od 500 do 1 200 kWh kWh energii elektrycznej – wzrost z 4,48 zł
3) 9,46 zł na miesiąc w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, zużywających rocznie powyżej 1 200 do 2 800 kWh energii elektrycznej – wzrost z 7,47 zł
4) 13,25 zł na miesiąc w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, zużywających rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej – wzrost z 10,46 zł
5) 0,1026 zł/kWh w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż określonych w art. 89a ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy – wzrost z 0,0762 zł/kWh.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9800,Rynek-mocy-Prezes-URE-wyliczyl-wysokosc-oplaty-za-utrzymanie-bezpieczenstwa-ener.html

Powyższe stawki będziemy stosować w rozliczeniach z Odbiorcami począwszy od miesiąca stycznia 2022 r.

16 grudzień 2021 r. - Informacja o zmianie taryfy dla energii cieplnej

Zarząd EMPOL ENERGIA Sp. z o.o w dniu 16 grudnia 2021 r. podjął Uchwałę o zatwierdzeniu nowej taryfy dla energii cieplnej. Nowe stawki opłat obowiązywać będą Odbiorców energii cieplnej od dnia 1 stycznia 2022 r. Zmianie nie ulegają stawki Wytwórcy ciepła.

Nowa taryfa dla energii cieplnej – obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

16 sierpień 2021 r. - Informacja o zatwierdzeniu taryfy w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu dla Odbiorców z grup taryfowych G

Zarząd EMPOL ENERGIA Sp. z o.o informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2021 r. w Biuletynie Branżowym – Energia elektryczna Urzędu Regulacji Energetyki Nr 156 (3401) opublikowana została nowa taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla Odbiorców z grup taryfowych G, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 16 sierpnia 2021 r. znak OKR.4211.12.2021.RF. Nowe stawki opłat obowiązywać będą Odbiorców energii elektrycznej od dnia 1 września 2021 r.

Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla Odbiorców z grup taryfowych G obowiązuje od dnia 1 września 2021 r.

29 marzec 2021 r. - Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o:
a) wpływie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w poprzednim roku kalendarzowym na środowisko, w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów,
b) środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, wprowadziło nowy obowiązek informacyjny dla sprzedawców energii elektrycznej – dotychczasowe przepisy dotyczące struktury paliw rozszerza się o informacje z zakresu efektywności energetycznej. Zgodnie z tą ustawą środkami poprawy efektywności energetycznej są:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11);
5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzję Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2019 r. str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);
6) realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Realizując powyższy obowiązek EMPOL ENERGIA Sp. z o.o. udostępnia Państwu załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. informujący o miejscu w którym są podane informacje w zakresie wymienionych środków poprawy efektywności energetycznej. Na wskazanych stronach znajdują się zebrane odnośniki do regulacji prawnych krajowych i unijnych, na podstawie których Odbiorca może uzyskać pełną wiedzę w zakresie danego środka poprawy efektywności energetycznej.

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

14 grudzień 2020 r. - Projekt aktualizacji IRiESD

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 28 grudnia 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@empolenergia.pl W tytule prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.
 
Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.
 
EMPOL ENERGIA Sp. z o.o. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokona zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.
 

1 grudzień 2020 r. - Elektroniczny obieg informacji

Informujemy, że EMPOL ENERGIA Sp. z o.o. od dnia 1 grudnia 2020 r. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej faktury@empolenergia.pl.

Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnianych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych między stronami. Odbiorcy zainteresowani otrzymywaniem faktur w formie elektronicznej muszą zaakceptować stosowanie tej formy sporządzania faktur wypełniając udostępniony formularz.

Dodatkowych informacji w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych udzielamy na bieżąco pod numerem telefonu 18 353 97 03.

Zgoda na przesyłanie faktur elektronicznych.