1 marzec 2023 r. - Maksymalna cena dostawy ciepła

Działając na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Empol Energia ustaliła dla obowiązującej taryfy dla ciepła oraz cen wytwórcy ciepła maksymalne wartości cen stosowanych w rozliczeniach z Odbiorcami uprawnionymi wymienionymi w art. 4 Ustawy.

Maksymalne ceny za ciepło kształtują się następująco:

1. Opłata za zamówioną moc EC – 16 707,40 zł/MW
2. Cena za ciepło – 119,31 zł/GJ
3. Opłata stała za usługi przesyłowe – 4 813,90 zł/MW
4. Opłata zmienna za usługi przesyłowe – 23,97 zł/GJ
5. Opłata za nośnik ciepła – 23,07 zł/m3

Maksymalna cena dostawy ciepła obliczona zgodnie z art. 3a ust 3 pkt 2 wynosi 198,67 zł/GJ
Cena dostawy ciepła
obliczona na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła wynosi 151,85 zł/GJ
Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą
powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe wynosi 138,06 zł/GJ

Zgodnie z art. 3a ust. 4 ustawy w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Spółka stosować będzie w rozliczeniach z Odbiorcami uprawnionymi najniższą cenę z trzech cen podanych powyżej a więc średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe.

Ceny i stawki opłat dla średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększone o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe przedstawiają się następująco:


Cena za zamówioną moc cieplną – 13 861,97 zł/MW/miesiąc
Cena za ciepło – 76,95 zł/GJ
Cena za nośnik ciepła – 23,07 zł/GJ
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe – 4 813,90 zł/MW/miesiąc
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe – 23,97 zł/GJ

24 luty 2023 r. - Informacja o maksymalnych cenach ciepła

W dniu 14.02.2023 r. opublikowana została nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw –

Dziennik Ustaw z dnia 14 lutego 2023 r. poz. 295 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/295

Znowelizowane przepisy przedłużają do końca 2023 r. mechanizm, który ma ograniczyć wzrost cen ciepła dla podmiotów uprawnionych (gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej, a także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, które zapewniają dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej).

Maksymalny wzrost cen ciepła dla odbiorców będącymi podmiotami uprawnionymi do końca 2023 roku nie przekroczy 40% w stosunku do cen z 30.09.2022 r.

Taka regulacja ma obowiązywać od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

I. system cen ciepła z rekompensatą

Obowiązujące dotychczas przepisy wprowadziły tzw. średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla podmiotów uprawnionych na okres od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r.

System cen ciepła z rekompensatą oznaczał, że cena wytwarzania ciepła (bez uwzględniania stawek opłat za usługi przesyłowe) pobierana od odbiorcy nie mogła przekroczyć określonej w ustawie wartości:

  150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w źródłach opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym,

  103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

Po wprowadzonych nowelizacją zmianach, od 01.03.2023 r. cena ciepła z rekompensatą też nie będzie mogła przekroczyć ww. wartości, ale będzie ona uwzględniała również opłaty za usługi przesyłowe / cena ciepła z rekompensatą będzie dotyczyła wszystkich składowych opłat ponoszonych przez odbiorcę będącym podmiotem uprawnionym.

II. system  maksymalnej ceny dostawy ciepła

System maksymalnej ceny dostawy ciepła oznacza, że całkowite ceny ciepła dla odbiorców obejmujące zarówno ceny i stawki wytwórcy i dystrybutora/ mogą wzrosnąć do 31 grudnia 2023 r. o maksymalnie 40% w stosunku do cen z 30 września 2022 r.

Jeżeli nastąpi wzrost cen dostawy ciepła, obejmujący wszystkie składniki opłat, większy niż 40% w stosunku do cen z 30.09.2022 r. – odbiorca będący podmiotem uprawnionym, nie zostanie obciążony wzrostem kosztów wyższym niż 40%.

III. system  ceny dostawy ciepła z taryfy dla ciepła

Jeżeli poziom cen z taryf dla ciepła nie osiągnie ani poziomu cen z rekompensatą, ani poziomu maksymalnego wzrostu ceny, czyli o 40% – w rozliczeniach stosowane będą ceny i stawki opłat zatwierdzone przez Prezesa URE w taryfach dla ciepła.

Empol Energia  Sp. z o.o. wybierze najkorzystniejszy dla odbiorcy system rozliczeń zgodnie z nowymi przepisami prawa.

Obecnie pracujemy nad wyliczeniem całkowitej ceny dostawy ciepła dla poszczególnych grup taryfowych oraz ustaleniem cen i stawek opłat spełniających powyższe.  

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw –

Dziennik Ustaw z dnia 21 lutego 2023 r. poz. 327 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/327

Oświadczenia złożone przez odbiorców przed wejściem w życie nowelizacji ustawy, dla mechanizmu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, zachowują ważność – odbiorcy nie muszą składać nowych oświadczeń.

12 styczeń 2023 r. - Informacja o zmianie taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla grup taryfowych G

W dniu 12 stycznia 2023 r. w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna Nr 24(3841) opublikowana została zmiana taryfy EMPOL ENERGIA Sp. z o.o. dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla grup taryfowych G.
Zmiana taryfy została zatwierdzona decyzją Prezesa URE znak OKR.4211.27.2022.RF z dnia 12 stycznia 2023 r. i wynika ze wzrostu stawek opłat dystrybucyjnych Tauron Dystrybucja S.A. oraz ogłoszenia nowych stawek opłaty kogeneracyjnej, opłaty OZE oraz opłaty mocowej.

Tekst zmienionej taryfy dostępny jest:
a) na stronie internetowej Spółki www.empolenergia.pl w zakładce Aktualności oraz w zakładce Dokumenty – energia elektrycznej
b) w siedzibie Spółki w Gorlicach przy ulicy Michalusa 1,
c) na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/energia-elektryczna/4367,Taryfy-opublikowane-w-2023-r.html

Nowe stawki opłat obowiązują Odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej EMPOL ENERGIA Sp. z o.o.:
a) od dnia 1 stycznia 2023 r. w zakresie stawki opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej oraz opłaty mocowej
b) od dnia 27 stycznia 2023 r. w zakresie składnika stałego stawki sieciowej, składnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakościowej

Tekst zmiany taryfy do pobrania w pliku pdf

27 grudzień 2022 r. - Informacja o zmianie taryfy (cennika standardowego) dla energii elektrycznej w zakresie obrotu dla grup taryfowych B i C od dnia 1.01.2023 r.

Zarząd EMPOL ENERGIA Sp. z o.o w dniu 27 grudnia 2023 r. podjął Uchwałę o zatwierdzeniu nowej taryfy (cennika standardowego) dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych B i C. Nowe stawki opłat obowiązywać będą Odbiorców energii energii elektrycznej  od dnia 1 stycznia 2023 r.

Taryfa dla energii elektrycznej w obrocie dla grup taryfowych B i C – obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 r.

27 grudzień 2022 r. - Informacja o zmianie taryfy dla sprzedawcy rezerwowego od dnia 1.01.2023 r.

Zarząd EMPOL ENERGIA Sp. z o.o w dniu 27 grudnia 2022 r. podjął Uchwałę o zatwierdzeniu nowej taryfy dla energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego. Nowe stawki opłat obowiązywać będą Odbiorców energii energii elektrycznej w zakresie sprzedaży rezerwowej od dnia 1 stycznia 2023 r.

Taryfa dla energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego – obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 r.

15 grudzień 2022 r. - Informacja o zmianie cen ciepła od dnia 1.01.2023 r.

Informujemy, iż w dniu 15 grudnia 2022 r. Uchwałą Zarządu nr 5/2022 zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła. Nowe stawki opłat obowiązywać będą Odbiorców ciepła od dnia 1.01.2023 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 1.01.2023 r.

15 listopad 2022 r. - Maksymalna cena energii - wzór oświadczenia

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. wprowadza maksymalne ceny energii elektrycznej dla odbiorców uprawnionych m.in gospodarstw domowych, mikro przedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców oraz innych podmiotów wymienionych w art 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. Maksymalna cena energii przysługuje odbiorcy uprawnionemu, który złoży podmiotowi uprawnionemu oświadczenie, o którym mowa w art. 5 Ustawy. Oświadczenie składa się na piśmie w postaci papierowej w siedzibie Spółki lub elektronicznej (poczta elektroniczna – sekretariat@empolenergia.pl) w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. uprawnia podmiot uprawniony do niestosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej. Złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia po 30 listopada 2022 r. zobowiązuje podmiot uprawniony do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Nr (nazwę) PPE znajdą Państwo w umowie, w załączniku dotyczącym mocy przyłączeniowej i mocy umownej.

Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego – pdf
Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego – doc

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Dodatkowy upust za zmniejszenie zużycia energii.

Ustawa wprowadza również upust dla odbiorców uprawnionych. W przypadku, gdy poziom zużycia energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii wynosił będzie nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. podmiot uprawniony w rozliczeniach z odbiorcą w 2024 r. zastosuje upust. Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

27 wrzesień 2022 r. - Informacja o zmianie taryfy (cennika standardowego) dla energii elektrycznej w zakresie obrotu dla Odbiorców z grup taryfowych B i C

Zarząd EMPOL ENERGIA Sp. z o.o w dniu 27 września 2022 r. podjął Uchwałę o zatwierdzeniu nowej taryfy (cennika standardowego) dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych B i C. Nowe stawki opłat obowiązywać będą Odbiorców energii energii elektrycznej  od dnia 1 października 2022 r.

Taryfa dla energii elektrycznej w obrocie dla grup taryfowych B i C – obowiązująca od dnia 1 października 2022 r.

27 wrzesień 2022 r. - Informacja o zmianie taryfy dla energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego

Zarząd EMPOL ENERGIA Sp. z o.o w dniu 27 września 2022 r. podjął Uchwałę o zatwierdzeniu nowej taryfy dla energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego. Nowe stawki opłat obowiązywać będą Odbiorców energii energii elektrycznej w zakresie sprzedaży rezerwowej od dnia 1 października 2022 r.

Taryfa dla energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego – obowiązująca od dnia 1 października 2022 r.

12 lipiec 2022 r. - Informacja o zmianie cen ciepła

W związku ze zmianą taryfy dla ciepła Wytwórcy – Elektrociepłowni Gorlice Sp. z o.o. z dniem 1 sierpnia 2022 r. zmianie ulegają ceny za energię cieplną, nośnik ciepła oraz opłata za zamówioną moc cieplną.

Informacja dla odbiorców.

11 lipiec 2022 r. - Informacja o przedłużeniu okresu obowiązywania taryfy dla dystrybucji oraz obrotu w zakresie grup taryfowych G

Decyzją Prezesa URE znak OKR.4211.11.2022.RF z dnia 7 lipca 2022 r. przedłużono okres obowiązywania taryfy dla dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G do dnia 31.12.2022 r.

Decyzja Prezesa URE.

16 marzec 2022 r. - Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G

W dniu 10 marca 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak OKR.4211.3.2022.RF zatwierdził zmianę taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców taryfowych G.

Zmiana taryfy wynika ze zmiany stawek opłat dystrybucyjnych Tauron Dystrybucja S.A. która nastąpiła od dnia 1 stycznia 2022 r. oraz ze zmiany stawek opłaty kogeneracyjnej, OZE i opłaty mocowej.

Nowe stawki opłat obowiązywać będą odbiorców od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Decyzja o zmianie taryfy wraz z tekstem taryfy.

21 styczeń 2022 r. - Rządowa Tarcza Antyinflacyjna - informacja dla Odbiorców

W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej zostały wprowadzone następujące zmiany, mające na celu powstrzymanie wzrostu inflacji:

Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. zwolniono z podatku akcyzowego energię elektryczną zużywaną na potrzeby gospodarstw domowych (grupa taryfowa G).
Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. obniżono podatek akcyzowy dla pozostałych Odbiorców z 5 zł/MWh do 4,60 zł/MWh.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. obniżono stawkę VAT na dostawę energii elektrycznej z 23% do 5%.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. obniżono stawkę VAT na dostawę energii cieplnej z 23% do 8%.
Od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. obniżono stawkę VAT na dostawę energii cieplnej z 23% do 5%.

Powyższe zmiany zostaną automatycznie uwzględnione przez przedsiębiorstwo energetyczne w rozliczeniach z Odbiorcami.

Podstawa prawna:
Art. 163d i Art. 164a ust. 3 Ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2350).
Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 196).

Ulotka informacyjna

3 styczeń 2022 r. - Informacja o zmianie stawki opłaty kogeneracyjnej, opłaty OZE oraz opłaty mocowej od dnia 1 stycznia 2022 r.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegają stawki opłaty kogeneracyjnej, opłaty OZE oraz opłaty mocowej.

Stawka opłaty kogeneracyjnej wzrasta z 0,00 zł/MWh do 4,06 zł/MWh (podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022, Dz. U. z 2021 r. poz. 2185)

Stawka opłaty OZE maleje z 2,2 zł/MWh do 0,9 zł/MWh (Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 66/2021 w sprawie wysokości opłaty OZE na rok kalendarzowy 2022 z dnia 29 listopada 2021 r.)

Stawki opłaty mocowej kształtować się będą następująco:
1) 2,37 zł na miesiąc w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej – wzrost z 1,87 zł
2) 5,68 zł na miesiąc w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, zużywających rocznie od 500 do 1 200 kWh kWh energii elektrycznej – wzrost z 4,48 zł
3) 9,46 zł na miesiąc w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, zużywających rocznie powyżej 1 200 do 2 800 kWh energii elektrycznej – wzrost z 7,47 zł
4) 13,25 zł na miesiąc w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, zużywających rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej – wzrost z 10,46 zł
5) 0,1026 zł/kWh w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż określonych w art. 89a ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy – wzrost z 0,0762 zł/kWh.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9800,Rynek-mocy-Prezes-URE-wyliczyl-wysokosc-oplaty-za-utrzymanie-bezpieczenstwa-ener.html

Powyższe stawki będziemy stosować w rozliczeniach z Odbiorcami począwszy od miesiąca stycznia 2022 r.

16 grudzień 2021 r. - Informacja o zmianie taryfy dla energii cieplnej

Zarząd EMPOL ENERGIA Sp. z o.o w dniu 16 grudnia 2021 r. podjął Uchwałę o zatwierdzeniu nowej taryfy dla energii cieplnej. Nowe stawki opłat obowiązywać będą Odbiorców energii cieplnej od dnia 1 stycznia 2022 r. Zmianie nie ulegają stawki Wytwórcy ciepła.

Nowa taryfa dla energii cieplnej – obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

16 sierpień 2021 r. - Informacja o zatwierdzeniu taryfy w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu dla Odbiorców z grup taryfowych G

Zarząd EMPOL ENERGIA Sp. z o.o informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2021 r. w Biuletynie Branżowym – Energia elektryczna Urzędu Regulacji Energetyki Nr 156 (3401) opublikowana została nowa taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla Odbiorców z grup taryfowych G, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 16 sierpnia 2021 r. znak OKR.4211.12.2021.RF. Nowe stawki opłat obowiązywać będą Odbiorców energii elektrycznej od dnia 1 września 2021 r.

Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla Odbiorców z grup taryfowych G obowiązuje od dnia 1 września 2021 r.

29 marzec 2021 r. - Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o:
a) wpływie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w poprzednim roku kalendarzowym na środowisko, w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów,
b) środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, wprowadziło nowy obowiązek informacyjny dla sprzedawców energii elektrycznej – dotychczasowe przepisy dotyczące struktury paliw rozszerza się o informacje z zakresu efektywności energetycznej. Zgodnie z tą ustawą środkami poprawy efektywności energetycznej są:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11);
5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzję Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2019 r. str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);
6) realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Realizując powyższy obowiązek EMPOL ENERGIA Sp. z o.o. udostępnia Państwu załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. informujący o miejscu w którym są podane informacje w zakresie wymienionych środków poprawy efektywności energetycznej. Na wskazanych stronach znajdują się zebrane odnośniki do regulacji prawnych krajowych i unijnych, na podstawie których Odbiorca może uzyskać pełną wiedzę w zakresie danego środka poprawy efektywności energetycznej.

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

14 grudzień 2020 r. - Projekt aktualizacji IRiESD

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 28 grudnia 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@empolenergia.pl W tytule prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.
 
Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.
 
EMPOL ENERGIA Sp. z o.o. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokona zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.
 

1 grudzień 2020 r. - Elektroniczny obieg informacji

Informujemy, że EMPOL ENERGIA Sp. z o.o. od dnia 1 grudnia 2020 r. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej faktury@empolenergia.pl.

Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnianych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych między stronami. Odbiorcy zainteresowani otrzymywaniem faktur w formie elektronicznej muszą zaakceptować stosowanie tej formy sporządzania faktur wypełniając udostępniony formularz.

Dodatkowych informacji w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych udzielamy na bieżąco pod numerem telefonu 18 353 97 03.

Zgoda na przesyłanie faktur elektronicznych.