Dostosowanie układów pomiarowych

Wprowadzenie opłaty mocowej skutkuje zmianą sposobu rozliczeń na rynku energii, co nakłada na właścicieli układów pomiarowo-rozliczeniowych obowiązek ich dostosowania do nowych wymogów w zakresie zapewnienia pomiarów i rejestracji.

Zapytaj o szczegóły >>
Budowa stacji transformatorowych

Budowa stacji transformatorowej przyczyniają się do oszczędności poprzez zasilanie z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. Własna stacja transformatorowa umożliwia przejście na taryfę B, która skierowana jest do klientów biznesowych.

Zapytaj o szczegóły >>
Audyt efektywności energetycznej

Dzięki audytowi efektywności energetycznej  konkretnego przedsięwzięcia, Twoja firma jest w stanie zaoszczędzić nawet 200 tys. zł. 

Dowiedz się więcej >>
Doradztwo w ramach grupy zakupowej

Agregując popyt w ramach grupy zakupowej, osiągniesz oszczędności przewyższające nawet te wynegocjowane w ramach indywidualnych przetargów.

Zapytaj o szczegóły >>
Oświetlenie led

Wykorzystanie technologii oświetlenia LED w przemyśle jest obecnie najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem w tej dziedzinie. W zależności od  źródła światła zamienianego na oświetlenie LED, zwrot inwestycji następuje w okresie od kilku miesięcy do 2 lat.

Zapytaj o szczegóły >>
SMART ENERGY

Inteligentne sieci są niezbędne do stabilizacji i zabezpieczenia systemu zasilania. Podczas przesyłania z niestabilnych źródeł energii. inteligentne sieci mogą szybko przetwarzać dane wyjściowe, a następnie automatycznie optymalizować bilans popytu i podaży. 

Zapytaj o szczegóły >>

Audyt efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa przekłada się na niższe koszty prowadzenia działalności oraz przynosi korzyści dla środowiska – firma efektywna energetycznie jest mniej emisyjna i w znacznym stopniu ogranicza zanieczyszczenie otoczenia.

Aby wdrożyć działania służące poprawie efektywności energetycznej, w pierwszej kolejności należy przeprowadzić rzetelny audyt przedsiębiorstwa. Jest to analiza stanu technicznego instalacji i urządzeń, identyfikująca obszary w których zużywana jest największa ilość energii, wody i ciepła, a także zawierająca rekomendacje dotyczące sposobów minimalizacji nadmiernych strat z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.

Ustawa o efektywności energetycznej, która weszła w życie 1 października 2016 roku wyróżnia dwa rodzaje obowiązujących audytów, które dotyczą efektywności energetycznej w firmie – obowiązkowy audyt energetycznych dla dużych przedsiębiorstw oraz audyt efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny a audyt efektywności energetycznej
Obowiązkowy audyt energetyczny jest audytem ogólnym, dotyczy zużycia energii w każdej postaci i zgodnie z Ustawą musi być przeprowadzany co 4 lata w przypadku przedsiębiorstw, które w dwóch ostatnich latach obrotowych zatrudniały powyżej 250 osób lub generowały obrót powyżej 50 mln zł.
Audyt efektywności energetycznej stanowi natomiast element działania systemu wspierającego przedsięwzięcia, które mają służyć poprawie efektywności energetycznej. Nie jest to audyt obowiązkowy, jednak wymagany wtedy, gdy przedsiębiorca zamierza realizować działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii i jest zainteresowany wydaniem świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów). Podobnie, gdy zechce uzyskać wsparcie finansowe na inwestycję – w tym przypadku audyt efektywności energetycznej będzie stanowił uzasadnienie wielkości oszczędności energetycznej przewidywanej w wyniku jej realizacji.

Obowiązkowy audyt energetyczny nie jest bezpośrednio powiązany z systemem białych certyfikatów, ale jego przeprowadzenie może przyczynić się do zidentyfikowania obszarów, w których zużywana jest największa ilość energii. Uzyskane rekomendacje mogą pomóc w przeprowadzeniu właściwych przedsięwzięć, których wykonanie będzie wiązało się z możliwością uzyskania świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów).

Co to są białe certyfikaty?
Zgodnie z Ustawą, przedsiębiorcy którzy zdecydują się na realizacje inwestycji poprawiających efektywność energetyczną swojej firmy mogą ubiegać się o świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty. Tak jak w przypadku świadectw pochodzenia, również i z białych certyfikatów wynikają prawa majątkowe, które stanowią wartość pieniężną i są sprzedawane na Towarowej Giełdzie Energii.
Białe certyfikaty są świadectwami potwierdzającymi zaoszczędzenie określonej ilości energii, które nastąpiło w wyniku zrealizowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Uzyskanie białych certyfikatów jest poprzedzane audytem efektywności energetycznej, podczas którego przed podjęciem działań inwestycyjnych szacuje się m.in. ilość białych certyfikatów jaką dane przedsiębiorstwo może uzyskać.

Jednostką wartości jest toe (Tona oleju ekwiwalentnego).
1 toe = 11 630 kWh = 11,63 MWh
1 toe = 41,868 GJ


Kto może ubiegać się o białe certyfikaty? O świadectwa efektywności energetycznej mogą się ubiegać podmioty, które zrealizowały lub planują zrealizować inwestycje zmniejszające zużycie energii w przedsiębiorstwie. Są one wydawane jedynie za te przedsięwzięcia, które skutkują zwiększeniem oszczędności energii przez odbiorców końcowych, a także zmniejszeniem strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu. Warunkiem otrzymania białych certyfikatów jest wykazanie oszczędności na poziomie minimum 10 toe = 116,3 MWh.

Przykłady przedsięwzięć, za które można otrzymać białe certyfikaty:
      poprawa izolacji instalacji przemysłowych
      przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
      modernizacja lub wymiana oświetlenia
      odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych
      ograniczanie strat związanych z poborem energii biernej
      poprawa procesów logistycznych
      zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w procesach ogrzewania lub chłodzenia obiektów
     – zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji
     – pozyskiwanie ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

Jak pozyskać białe certyfikaty?
Pierwszym krokiem do pozyskania białych certyfikatów jest wykonanie audytu efektywności energetycznej dla wybranego przedsięwzięcia. Raport z audytu stanowi załącznik do wniosku o ich wydanie. Prawo do posiadania białych certyfikatów uzyskuje się na drodze decyzji administracyjnej Urzędu Regulacji Energetyki. Po złożeniu wniosku URE wydaje decyzję o przyznaniu promesy białych certyfikatów, a po zrealizowaniu inwestycji i zgłoszeniu jej do URE przyznane świadectwa nabierają wartości zbywalnych praw majątkowych.

W ramach opracowania kompleksowego wniosku o wydanie certyfikatu należy określić potencjał poprawy efektywności energetycznej, przedstawić harmonogram realizacji inwestycji oraz pełną dokumentację techniczno-prawną. Kolejne kroki w procedurze pozyskiwania certyfikatu to złożenie wniosku, rozpoczęcie inwestycji, weryfikacja audytu przez URE, określenie ram współpracy z Domem Maklerskim i założenie konta na RŚP, zakończenie inwestycji oraz przedłożenie do URE audytu powykonawczego.

Jaka jest procedura uzyskania Świadectw Efektywności Energetycznej?
     Ocena potencjału poprawy efektywności energetycznej;
     Określenie zasad współpracy i podpisanie umowy;
     Wykonanie audytu efektywności energetycznej;
     Doradztwo i ustalenie szczegółów planowanej inwestycji;
     Przygotowanie i złożenie wniosków do URE;
     Rozpoczęcie inwestycji;
     Otrzymanie decyzji o pozytywnym przyznaniu Białych Certyfikatów;
     Ustalenie zasad współpracy z Domem Maklerskim i założenie konta RŚP;
     Zakończenie inwestycji;
     Wykonanie i złożenie audytu powykonawczeniego;
     Sprzedaż Białych Certyfikatów na TGE;
     Rozliczenie za usługę.
     o Pomoc specjalistów firmy

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów, których interesuje pozyskiwanie świadectw efektywności energetycznej, eksperci z naszej firmy służą fachową pomocą i doradztwem na każdym etapie ubiegania się o Biały Certyfikat energetyczny. Nasi specjaliści sprawdzą, czy dana inwestycja kwalifikuje się do przyznania tego typu dokumentu, a także oszacują prognozowaną wartość możliwych do otrzymania certyfikatów. Proponujemy również stworzenie profesjonalnego i rzetelnego audytu, który jest niezbędny do przedstawienia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Jak obliczyć wartość dofinansowania (Białych Certyfikatów)?
Wynikające oszczędności z planowanego przedsięwzięcia należy zamienić na jednostkę toe, a następnie przemnożyć przez aktualną wartość Świadectwa Efektywności Energetycznej na giełdzie TGE. Istnieje również możliwość sprzedaży certyfikatów poza giełdą, dzięki czemu można negocjować lepsze warunki sprzedaży.

Stare oświetlenia pobiera obecnie 200 MWh energii w ciągu roku. Planowane jest że nowe oświetlenie po modernizacji będzie zużywać 30 MWh energii. Wynikająca różnica (oszczędność) to 170 MWh. Wynik ten dzielimy przez 11,63 w celu uzyskania jednostki toe. Dzięki tej kalkulacji uzyskujemy wartość 14,617 toe na Świadectwie Efektywności Energetycznej.

Zakładając że wartość 1 toe w dniu sprzedaży to 1650 złotych, możemy otrzymać środki finansowe o wartości: 24 118 złotych.


Jaka jest cena usługi pozyskania Świadectwa Efektywności Energetycznej?
Płatność za całą usługę odbywa się zwykle w modelu success fee, dzięki czemu mają Państwo pewność, że zapłacą dopiero po przyznaniu i sprzedaży pozyskanych Białych Certyfikatów.
Koszt usługi jest uzależniony głównie od trudności wykonania Audytu Efektywności Energetycznej, który jest podstawą do pozyskania świadectw oraz ilości (toe) pozyskiwanych certyfikatów. Koszt zwykle waha się od 5% do 25% pozyskanych świadectw.

Zapytaj o szczegóły >>

Zostaw nam
wiadomość 
odpowiemy
w ciągu 24h