Działając na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Empol Energia ustaliła dla obowiązującej taryfy dla ciepła oraz cen wytwórcy ciepła maksymalne wartości cen stosowanych w rozliczeniach z Odbiorcami uprawnionymi wymienionymi w art. 4 Ustawy.

Maksymalne ceny za ciepło kształtują się następująco:

1. Cena za zamówioną moc cieplną – 16 707,40 zł/MW
2. Cena za ciepło – 119,31 zł/GJ
3. Cena za nośnik ciepła – 23,07 zł/GJ
4. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe – 4 813,90 zł/MW
5. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe – 23,97 zł/GJ

Maksymalna cena dostawy ciepła obliczona zgodnie z art. 3a ust 3 pkt 2 wynosi 203,04 zł/GJ
Cena dostawy ciepła
obliczona na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła wynosi 151,85 zł/GJ
Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą
powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe wynosi 138,06 zł/GJ

Zgodnie z art. 3a ust. 4 ustawy w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Spółka stosować będzie w rozliczeniach z Odbiorcami uprawnionymi najniższą cenę z trzech cen podanych powyżej a więc średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe.

Ceny i stawki opłat dla średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększone o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe przedstawiają się następująco:

Cena za zamówioną moc cieplną – 13 861,97 zł/MW/miesiąc
Cena za ciepło – 76,95 zł/GJ
Cena za nośnik ciepła – 23,07 zł/GJ
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe – 4 813,90 zł/MW/miesiąc
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe – 23,97 zł/GJ

 

TARYFA

OBSŁUGA KLIENTA

  • Wzór umowy o świadczenie usług przesyłowych i dystrybucyjnych oraz sprzedaży ciepła +załączniki

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI