OPERATOR

DYSTRYBUCJA

OBRÓT

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OPERATORA SIECI DYSTRYBUCYJNEJ:

Informacja dla Odbiorców energii elektrycznej:

REJESTR MAGAZYNÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Zgodnie z art. 43g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o. udostępnia wykaz magazynów energii przyłączonych do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o. o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW.

Rejestr magazynów energii elektrycznej wg stanu na 1.01.2024 r.

Posiadacz magazynu energii elektrycznej ma obowiązek:
  • przekazać operatorowi systemu elektroenergetycznego informację o oddaniu magazynu energii eklektycznej do eksploatacji – w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji,
  • powiadomić operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych posiadacza magazynu energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.
Aby poinformować nas o oddaniu magazynu do eksploatacji lub zmianie danych należy skorzystać z poniższego wzoru:

Wzór informacji – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z 21.10.2021 w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej

INSTRUKCJA RUCHU i EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ:

 

 

 

Informacje dla Odbiorców – usługa redukcji zapotrzebowania:

KONCESJA

TARYFA

WZORY UMÓW

WZORY WNIOSKÓW O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA:

WZORY POZOSTAŁYCH WNIOSKÓW :

WZÓR UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ:

ZASADY PRZYŁĄCZANIA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH, SYSTEMÓW WYSOKIEGO NAPIĘCIA PRĄDU STAŁEGO ORAZ ODBIORU:

I. Przyłączanie jednostek wytwórczych (Kodeks NC-RfG):

 

I.1. Przyłączenie mikroinstalacji:
II. Przyłączenie do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego (Kodeks NC HVDC):
III. Przyłączenia odbioru (Kodeks NC DC):